Aktywa Spółki na dzień 31.12.2018 wynoszą: 117.731.712,29 w tym:

 • rzeczowe aktywa trwałe - 111.680.420,14 
  • grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) - 3.522.746,37
  • budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej - 88.253.185,11
  • urządzenia techniczne i maszyny - 17.301.571,93
  • środki transportowe - 1.508.196,94
  • inne środki trwałe - 298.876,12
 • środki trwałe w budowie - 687.028,44

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.