Aktywa Spółki na dzień 31.12.2017 wynoszą: 120.113.192,90 w tym:

 • rzeczowe aktywa trwałe - 114.631.712,15 
  • grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) - 3.522.897,57
  • budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej - 89.871.734,53
  • urządzenia techniczne i maszyny - 18.321.834,46
  • środki transportowe - 1.668.323,22
  • inne środki trwałe - 316.724,61
 • środki trwałe w budowie - 930.288,76

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.